Modify

Opened 5 years ago

Closed 3 years ago

#13437 closed defect (fixed)

wrtu54g-tm after uploading a new image work and after restart don't work

Reported by: tomek99007@… Owned by: florian
Priority: highest Milestone: Chaos Calmer 15.05
Component: base system Version: Trunk
Keywords: Cc:

Description

wrtu54g-tm after uploading a new image work and after restart don't work

wrtu54g-tm - adm8668

http://images.tinypic.pl/i/00375/0rbod4kdedzw.png

and i restart router and it doesn't work
u-boot say - bad data crc

Attachments (0)

Change History (4)

comment:1 Changed 5 years ago by florian

  • Owner changed from developers to florian
  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 5 years ago by anonymous

Bawiłem się OpenWRT na tym ruterku kiedyś ale bardzo kiepsko wifi działało, teraz widę, że OpenWRT oficjalnie go wspiera. Powiedz mi proszę czy zmieniło się coś w sprawie sterowników wifi? Wrzucałem buildy ze stronki scotn.us. Wzystko działało OK oprócz tego przerywającego wifi. Głównie chodziło mi o zwiększenie mocy nadawania

comment:4 Changed 3 years ago by florian

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from accepted to closed

Fixed in r42170

Add Comment

Modify Ticket

Action
as closed .
The resolution will be deleted. Next status will be 'reopened'.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.