Ticket #635: common.txt

File common.txt, 6.3 KB (added by antoni#friki.cat, 12 years ago)

Webif Catalan translation

Line 
1lang => Català
2# Common
3Settings saved => Canvis desats
4Settings not saved => No s'han pogut desar els canvis
5Save Changes => Desar canvis
6Apply Changes => Aplicar canvis
7Clear Changes => Desfer canvis
8Review Changes => Comprovar canvis
9Host Name => Nom de l'equip
10Uptime => Uptime
11Load => Càrrega del sistema
12Version => Versió
13Categories => Categories
14Subcategories => Subcategories
15more... => més...
16Add => Afegir
17Remove => Eliminar
18Warning => Atenció
19Password_warning => No heu establert una clau d'accés pel router (accés web i ssh). Per favor, elegiu-ne una ara (el nom d'usuari serà 'root')
20
21# Categories
22Info => Info
23About => Quant a
24Router Info => Informació del router
25
26Status => Estat
27Connections => Connexions
28DHCP => DHCP
29Wireless => Wi-Fi
30
31System => Sistema
32Password => Clau
33Settings => Configuració
34Installed Software => Programes instal·lats
35Firmware Upgrade => Actualitzar Firmware
36
37Network => Xarxa
38LAN => LAN
39WAN => Internet
40Wireless => Wi-Fi
41Advanced Wireless => Wi-Fi (avançat)
42Hosts => Configuració de hosts
43
44
45# 'About' page
46Copyright => Copyright
47
48GPL_Text => Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o <br />modificar-lo baix els termes de la General Public License<br /> tal i com està publicada per la Free Sofware Foundation; bé la versió 2 d'aquesta Llicència o bé (segons la seva elecció) de qualsevol posterior.
49Contributions by => Contribuidors
50Layout based on => Aspecte basat en
51by => realitzat per
52
53
54No config change. => No hi ha hagut canvis a la configuració.
55Config discarded. => Els canvis no s'han acceptat.
56Config changes: => Configuració actual:
57Updating config... => Actualitzant la configuració...
58
59
60# 'Router Info' page
61Firmware Version => Versió del firmware
62Kernel Version => Versió del Kernel
63Current Date/Time => Data/Hora
64MAC Address => Adreça MAC
65
66
67# 'Connections' page
68Connection Status => Estat de les connexions
69Physical Connections => Connexions físiques
70Router Connections => Connexions del router
71
72
73# 'DHCP' page
74DHCP leases => Préstecs DHCP
75IP Address => Adreça IP
76Name => Nom
77Expires in => Caduca d'ara a
78
79
80# 'Wireless Status' page
81Wireless Status => Estat del Wi-Fi
82
83# 'Password' page
84Password Change => Canvi de la clau
85New Password => Nova clau
86Confirm Password => Confirmeu la clau
87
88# 'System Settings' page
89System Settings => Paràmetres del sistema
90Host Name => Nom de l'host
91Language => Idioma
92
93# 'Installed Software' page
94Installed Packages => Paquets instal·lats
95Update package lists => Actualització de la llista de paquets
96Uninstall => Desinstal·lar
97Install => Instal·lar
98
99
100# 'Firmware Upgrade' page
101Firmware format => Format del firmware
102Error => Error
103done => fet
104Invalid_formt => Format del firmware invàlid
105Erase_JFFS2 => Esborrar la partició JFFS2
106Options => Opcions
107Firmware_image => Fitxer del firmware
108Upgrade => Actualitzar
109Upgrading... => Actualitzant...
110
111# 'LAN Settings' page
112LAN Settings => Opcions LAN
113LAN Configuration => Configuració LAN
114Netmask => Màscara de subxarxa
115Default Gateway => Porta d'enllaç (gateway)
116DNS Servers => Servidor DNS
117DNS Address => Adreça IP del DNS
118
119Note => Nota
120
121# 'WAN Settings' page
122WAN Settings => Opcions d'Internet
123WAN Configuration => Configuració d'Internet
124PPTP Server IP => Adreça IP del servidor PPTP
125Connection Type => Tipus de connexió
126No WAN => Sense configuració d'Internet
127DHCP => DHCP
128Static IP => IP estàtica
129IP Settings => Opcions IP
130PPP Settings => Opcions PPP
131Redial Policy => Política de reconnexió
132Connect on Demand => Baix demanda
133Keep Alive => Connexió permanent
134Maximum Idle Time => Temps màxim d'inactivitat
135Redial Timeout => Temps de reconnexió
136MTU => MTU (mida dels paquets)
137Username => Nom d'usuari
138
139
140# 'Wireless Configuration' page
141Wireless Configuration => Configuració Wi-Fi
142Wireless Interface => Interfície Wi-Fi
143WEP Key => Clau WEP
144Selected WEP Key => Clau WEP seleccionada
145WPA PSK => WPA-PSK
146ESSID => ESSID
147Channel => Canal
148RADIUS IP Address => Adreça IP del servidor RADIUS
149RADIUS Server Key => Secret RADIUS
150Enabled => Actiu
151Disabled => Inactiu
152ESSID Broadcast => Difusió del SSID
153Show => Mostrar
154Hide => Ocultar
155WLAN Mode => Mode Wi-Fi
156Access Point => Punt d'accés
157Client => Client
158Bridge => Bridge
159Ad-Hoc => Ad-Hoc
160Operation mode => Mode de funcionament
161Encryption Settings => Paràmetres d'enriptació
162Encryption Type => Tipus d'encriptació
163PSK => PSK
164WPA Mode => Mode WPA
165WPA Algorithms => Algoritmes WPA
166WEP Keys => Clau WEP
167
168# 'Advanced Wireless Configuration' page
169Advanced Wireless Configuration => Configuració Wi-Fi avançada
170WDS Connections => Connexions WDS
171MAC Filter List => Filtrat per adreça MAC
172Filter Mode => Mode de filtrat
173Allow => Autoritzar
174Deny => Denegar
175Set => Establir
176Settings => Paràmetres
177Automatic WDS => WDS automàtic
178
179# "Hosts" page
180
181MAC Address => Adreça MAC
182Configured Hosts => Equips configurats
183DHCP Static => Entrades DHCP estàtiques
184Host Names => Nom dels equips
185
186Up => Pujar
187Down => Baixar
188Edit => Editar
189Delete => Esborrar
190Save => Desar
191Cancel => Rebutjar
192
193Forward => Redirigir
194Accept => Acceptar
195Drop => Rebutjar
196
197Firewall => Firewall
198Firewall Rules => Regles del Firewall
199Firewall Configuration => Configuració del Firewall
200
201New Rule => Nova regla
202Match => Filtrar
203Target => Acció
204Port => Port
205
206Protocol => Protocol
207Source IP => IP origen
208Destination IP => IP destí
209Source Ports => Ports origen
210Destination Ports => Ports destí
211
212Forward to => Redirigir a
213Port => Port
214
215Helptext ESSID => SSID
216Helptext DNS save => És recomanable desar els canvis abans d'afegir o eliminar servidors DNS a la llista
217
218Helptext Operation mode => Estableix el mode d'operació de la xarxa inalàmbrica (Wi-Fi) 'Client (bridge)' no canviarà la configuració de la interfície de xarxa. Simplement afegirà uns paràmetres que permetran que la interfície wireless actui en certa mida com un bridge.
219Helptext Encryption Type => 'WPA (RADIUS)' només pot emprar-se en mode Punt d'Accés.<br /> 'WPA (PSK)' no funciona en mode Ad-Hoc.
220Helptext IP Settings => Les opcions IP són opcionals per a DHCP y PPTP. Si les elegiu, s'empraran per defecte en cas de que la configuració automàtica falli.
221Helptext Idle Time => Nombre de segons sense activitat amb Internet que ha d'esperar el router abans de desconectar-se. (Només pel mode Baix Demanda).
222Helptext Redial Timeout => Nombre de segons sense rebre resposta del servidor que ha d'esperar el router per a tornar a connectar-se.
223
224# untranslated:
225Available packages => Paquets disponibles
226